About CLUB LEOPARD

CLUB LEOPARD
รายละเอียดคูปอง

ลูกค้าหญิง!CLUB LEOPARD คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆{SunーThu}ค่าเข้า 1000 เยนวนลด!!

¥1,000/1D → Entrance Free (1D Order/¥600)

◆{Fri}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

¥1,500/1D → ¥1,000/1D

◆{Sat}ค่าเข้า 1000 เยนวนลด!!

¥2,000/1D → ¥1,000/1D


เงือนไขในการใช้คูปอง
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 20:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

ลูกค้าชาย!CLUB LEOPARD คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆{Sun & Fri}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

20:00-22:00 ¥1,500/1D → ¥1,000/1D
22:00-last ¥2,500/1D → ¥2,000/1D

◆{Mon-Thu}ค่าเข้า 500-1000 เยนวนลด!!

20:00-22:00 ¥1,000/1D → Entrance Free (1D Order/¥600)
22:00-last ¥2,000/1D → ¥1,500/1D

◆{Sat}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

20:00-22:00 ¥1,500/1D → ¥1,000/1D
22:00-last ¥3,000/1D → ¥2,500/1D


เงือนไขในการใช้คูปอง
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 20:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

CLUB LEOPARD รายละเอียด

CLUB LEOPARD อัลบั้มภาพ