About LAPIS TOKYO

LAPIS TOKYO
รายละเอียดคูปอง

ลูกค้าหญิง!LAPIS TOKYO คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆ไสุภาพสตรีเข้าฟรี or ฟรี 1 ดื่ม!!

{Mon~Thu}
【ค่าเข้าปกติ】¥1,000/2D 
【ค่าเข้าคูปอง】¥Free Entry

{Fri & Holiday}
20:00-22:00
【ค่าเข้าปกติ】¥1,000/2D
【ค่าเข้าคูปอง】¥Free Entry
22:00-05:00
【ค่าเข้าปกติ】¥1,000/1D
【ค่าเข้าคูปอง】¥1,000/2D

{Sat}
20:00-22:00
【ค่าเข้าปกติ】¥1,000/3D or Free 
【ค่าเข้าคูปอง】¥Free Entry+1 Drink
22:00-05:00
【ค่าเข้าปกติ】¥1,000/2D 
【ค่าเข้าคูปอง】¥1,000/3D
 

 
เงือนไขในการใช้คูปอง
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 22:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

ลูกค้าชาย!LAPIS TOKYO คูปองส่วนลดพิเศษ!!

◆ค่าเข้า 500-1000 yen เยนวนลด!!

{Mon~Thu}
【ค่าเข้าปกติ】¥2,500
【ค่าเข้าคูปอง】¥2,000

{Fri & Holiday}
20:00-22:00
【ค่าเข้าปกติ】¥3,000/2D
【ค่าเข้าคูปอง】¥2,500/2D
22:00-05:00
【ค่าเข้าปกติ】¥4,000/2D
【ค่าเข้าคูปอง】¥3,500/2D

{Sat}
20:00-22:00
【ค่าเข้าปกติ】¥2,500/2D
【ค่าเข้าคูปอง】¥2,000/2D
22:00-05:00
【ค่าเข้าปกติ】¥3,500/2D
【ค่าเข้าคูปอง】¥3,000/2D
 

 
เงือนไขในการใช้คูปอง
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 22:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

LAPIS TOKYO อัลบั้มภาพ

LAPIS TOKYO รายละเอียด