About CLUB L2

CLUB L2
รายละเอียดคูปอง

ลูกค้าหญิง!CLUB L2 คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆{Sun & Wed-Thu}ค่าเข้า 400 เยนวนลด!!

¥1,000/1D → ¥600/1D

◆{Fri-Sat}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

¥1,500/1D → ¥1,000/1D


เงือนไขในการใช้คูปอง
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 23:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

ลูกค้าชาย!CLUB L2 คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆{Sun & Wed-Thu}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

¥1,500/1D → ¥1,000/1D

◆{Fri-Sat}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

¥2,500/1D → ¥2,000/1D

CLUB L2 รายละเอียด