About ColoR. Tokyo Night Cafe

ColoR. Tokyo Night Cafe
รายละเอียดคูปอง

ลูกค้าหญิง!ColoR. Tokyo Night Cafe คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆{Mon~Thu}สุภาพสตรีเข้าฟรี + เครื่องดื่มฟรี!

สุภาพสตรีเข้าฟรี!!
(ลงทะเบียนสมาชิก)
ค่าเข้าปกติ: ¥1000 (เครื่องดื่มฟรี) ค่าเข้าคูปอง: ¥0 (เครื่องดื่มฟรี)

◆{Weekends}สุภาพสตรีเข้าฟรี!

ค่าเข้าปกติ: ¥1000 (1 drink incl.) ค่าเข้าคูปอง: ¥0 (0 drink incl.)


เงือนไขในการใช้คูปอง
※สมัครสมาชิกได้ทาง SNS Line หรือ ทางอีเมล์ ใช้เวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 22:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

ลูกค้าชาย!ColoR. Tokyo Night Cafe คูปองส่วนลดพิเศษ!!

◆{Sun〜Tue & Thu}ค่าเข้า 500 เยนวนลด!!

ค่าเข้าปกติ: ¥2500 (1 drink incl.) ค่าเข้าคูปอง: ¥2000 (1 drink incl.)

◆{Wed}ค่าเข้า 1000 เยนวนลด!!

ค่าเข้าปกติ: ¥2500 (1 drink incl.) ค่าเข้าคูปอง: ¥1500 (1 drink incl.)

◆{Weekends}ค่าเข้า 1000 เยนวนลด!!

ค่าเข้าปกติ: ¥4000 (1 drink incl.) ค่าเข้าคูปอง: ¥3000 (1 drink incl.)


เงือนไขในการใช้คูปอง
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 22:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

ColoR. Tokyo Night Cafe อัลบั้มภาพ

ColoR. Tokyo Night Cafe รายละเอียด