About alife nishiazabu

alife nishiazabu
รายละเอียดคูปอง

ลูกค้าหญิง!alife nishiazabu คูปองส่วนลดพิเศษ!

◆{Weekends only}Ladies 1,500 off Admission!

Regular admission: ¥2500 (2 drink incl.) Coupon admission: ¥1000 (2 drink incl.)

◆{Day before Holiday}Ladies 1,000 off Admission!

Regular admission: ¥2000 (2 drink incl.) Coupon admission: ¥1000 (2 drink incl.)


เงือนไขในการใช้คูปอง
※Available after only after 23PM.
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 22:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

ลูกค้าชาย!alife nishiazabu คูปองส่วนลดพิเศษ!!

◆{Weekends}Men 1,000 yen off Admission!!

Regular admission: ¥5000 (2 drink incl.) Coupon admission: ¥4000 (2 drink incl.)!

◆{Day before Holiday}Men 500 yen off Admission!!

Regular admission: ¥3500 (2 drink incl.) Coupon admission: ¥3000 (2 drink incl.)!


เงือนไขในการใช้คูปอง
※Available after only after 23PM.
※กรุณาแสดงคูปองนี้พร้อมบัตรประชาชน.
※ถ้ามีสถานการณ์พิเศษการเปิดทำการอาจมีความล่าช้าไปถึง 22:00 น.
※แสดงคูปองนี้ผ่านทางมือถือของคุณ
※แขกที่ถือคูปองนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน และต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
※คูปองนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางวัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้.
หมายเหตุ: แขกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้

alife nishiazabu อัลบั้มภาพ

alife nishiazabu รายละเอียด